STT Tên TTHC Mức độ Cơ quan thực hiện File
1 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạ Số 2072/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
2 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Số 1988/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
3 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải Số 1989/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
4 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 Số 1910/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
5 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Na Số 1896/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
6 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam Số 715/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
7 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp Số 674/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
8 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Số 3350/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
9 Quy trinh nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực KHCN-MT về tiếp cận nguồn Gen QĐ 2582/QĐ- UBND UBND xã Quế Long
10 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ QĐ 1941/QĐ- UBND Bộ Nội Vụ
11 Danh mục thủ tục hành chính ve khen thuong Dan quan tư ve QĐ 2258/QĐ- UBND UBND xã Quế Long
12 Danh mục thủ tục hành chính thuoc so KHĐT QĐ 1870/QĐ- UBND UBND xã Quế Long
13 Danh mục thủ tục hành chính thuoc so NN PTNT QĐ 1777/QĐ- UBND Bộ NN & PTNT
14 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn Tỉnh QĐ 1776/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
15 phụ lục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp xã phụ lục mức độ 3 UBND xã Quế Long
16 Danh mục thủ tục hành chính thuộc kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn Quyết định 1745/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
17 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp Quyết định 1726/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở GTVT Quyết định 1704/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
19 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở KHĐT Quyết định 1535/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
20 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở Thông tin và truyền thông Quyết định 1450/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
21 Danh mục thủ tục hành chính linh vực BHXH thuộc phạm vi quản lý của Sở LĐTBXH Quyết định 1446/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
22 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở LĐTBXH về hỗ trợ dịch Covid-19 Quyết định 1425/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
23 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thanh tra Tỉnh Quảng Nam Quyết định 1430/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
24 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch Quyết định 1366/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
25 QĐ bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp xã thuộc thẩm quyền của Sở y tế Quyết định 1213 UBND xã Quế Long
26 Tăng cường khia thác, sử dụng cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn Tỉnh Chỉ thị 12/CT-UBND UBND xã Quế Long
27 Về nhóm dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia Công văn 2061/UBND-KSTTHC UBND xã Quế Long
28 QĐ Danh muc TTHC moi, sửa đổi, bổ sung thuộc sở TNMT Quyết định 1053/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
29 Thư ngõ về sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia Thư ngõ UBND xã Quế Long
30 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở giao thông vận tải Quyết định 931/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
31 Tăng cường thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích Công văn 1694/UBND-KSTTHC UBND xã Quế Long
32 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở LĐTBXH Quyết định 795/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
33 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Quyết định 797/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
34 Đơn giản TTHC về Trồng trọt Quyết định 3503/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
35 Đơn giản hóa TTHC về đường bộ QĐ 3502/QĐUBND UBND xã Quế Long
36 Đơn giản hóa TTHC về Công thương Quyết định 3507/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
37 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở y ế Quyết định 3400/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
38 TTHC thuộc sở giao thông vận tải QĐ 3401/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
39 TTHC sửa đổi bổ sung của sở kế hoạch đầu tư Quyết định 3393/QĐ-UBND ngày 25/10&# Sở Giáo dục và Đào tạo
40 Uỷ quyền giải quyết TTHC lỉnh vực TNMT Quyết định 3339/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
41 Thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư Quyết định 3225/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
42 Thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Quyết định 3119/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
43 Thủ tục hành chính nơi tiếp nhận và trả hồ sơ Quyết định 3200/QĐ-0UBND UBND xã Quế Long
44 Danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn xã Quyết định 1258/QĐ-UBND về phê duyệt các da UBND xã Quế Long
45 Danh mục thủ tục hanh chính tại bộ phận một cửa QĐ 1257/QĐ- UBND UBND xã Quế Long
46 thủ tục hành chính thuộc sở Nông nghiệp QĐ 1171/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
47 Thủ tục hành chính thuộc sở nông nghiệp Quyết định 989/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
48 Thủ tục hành chính thuộc sở nội vụ Quyết định 971/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
49 Đăng ký khai sinh Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q UBND xã Quế Long
50 Thủ tục Đăng ký kết hôn Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q UBND xã Quế Long
Văn bản chỉ đạo

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 230 | lượt tải:178

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 158 | lượt tải:34

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 263 | lượt tải:47

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 251 | lượt tải:35

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 18/03/2022

lượt xem: 326 | lượt tải:76
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây